درباره دپارتمان

دپارتمان پژوهش ­های اجتماعی، بر مبنای یکی از اهداف اصلی موسسه که کاوش عمیق تر شرایط و ویژگی های اجتماعی، و درک عمیق تر بستر فرهنگی، و رسانه ای در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است، تشکیل شده است. این بخش در راستای اهداف و اولویتهای پژوهشی سازمان های متقاضی و نهادهای فعال در عرصه فرهنگ، به برنامه ریزی و اجرای پژوهش های مورد نیاز در هر دو پارادایم کمی و کیفی می پردازد و گزارشات راهبردی را برای ارتقای سیاستگذاری های فرهنگی، اجتماعی، و رسانه ای ارائه می نماید.

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search